Kagsgårdens ejendomskontor

MichaelMAdresse: Stationsalléen 38, 2730 Herlev

Telefon: 44 91 51 36
E-mail: ek-kagsgaarden@kab-bolig.dk

(Kontortid: mandag til fredag kl. 8:00 til kl. 8:30)

Driftsleder:                                Driftlederassistent:

Morten Christiansen                     Michael Fischer

Øvrigt personale: Michael Fasting , Kurt Lock

Hvem er vi der arbejder i Kagsgården

Dit boligområde er også en arbejdsplads for ejendomsfunktionærerne. Her kan du læse mere om deres job, og hvad de kan hjælpe dig med i hverdagen.

Ejendomsfunktionærerne kan få spørgsmål om deres ar­bejde fra beboere, som synes, at det er svært at gennem­skue, hvad de egentlig laver. Og det er der ikke noget at sige til.

Ejendomsfunktionærerne arbejder jo i boli­gområdet, mens mange af beboerne er på arbejde eller i gang med andre ting.

Her kan du finde svar på:

Hvad laver ejendomsfunktionærerne?

Hvilke opgaver kan du som beboer forvente, at ejendomsfunktionærerne kan hjælpe dig med?

Hvordan kan du få fat på ejendomsfunktionærerne?

Tre slags ejendomsfunktionærer

Ejendomsfunktionær er en fælles betegnelse for alle de ansatte på ejendomskontoret, men de er ansat i tre for­skellige typer stillinger:

  • Servicemedarbejder

  • Driftslederassistent (stedfortræder for driftslederen)

  • Driftsleder

Driftslederen er leder for driftslederassistenten og servicemedarbejderne og har ansvaret for den daglige drift og vedli­geholdelse af afdelingen. I Kagsgården er antallet af ansatte ejendomsfunktionærer 5.

Her kan du se, hvad et job som ejendoms­funktionær kan indeholde:

Hvad laver en servicemedarbejder i Kagsgården?

Beboerservice. Se hot eller not listerne.

Foretager ugentligt eftersyn og vedligeholdelse af udendørsbelysning

Slå græs, klippe hæk, fjerne ukrudt m.v.

Håndtere affald

Renholdelse af kældre og udendørsarealer

Snerydning

Vedligeholdelse af maskiner og materiel

Sikring af de tekniske anlæg, herunder varme, vand, ventilation og kloak

Grafittibekæmpelse

Særlige opgaver ved reparations – og byggearbejder i afdelingen

Renholdelse af vaskeri, trapper og fælleslokaler mv.

Udfører mindre reparationer efter aftale med driftslederen

Hvad laver en driftsleder/driftslederassistent?              

Beboerservice, herunder kontortid                 

Økonomi- og budgetstyring

Kontrol og attestering af regninger,

Forsikringssager

Ajourføring af Kagsgårdens boligarkiv

Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner

Inspektion af Kagsgårdens bygninger og deres stand

Bestille håndværkere, følge op på og besigtigelse af udført arbejde  

Daglig ledelse af resten af det ansatte personale, herunder fordeling af arbejdsopgaver mv.

Medvirke ved ind- og fraflytning, herunder at udarbejde fra - og tilflytningsrapporter

Møder med afdelingsbestyrelse og driftschef samt ”mestermøder” med andre afdelinger i Herlev Boligselskab

Servicetjek af din bolig, hvis du ønsker et sådan

Og meget andet

Hot eller Not

På Hot-listen og Not-listen kan du se eksempler på opgaver, som ejendomsfunktionærerne kan hjælpe dig med, og opgaver, de ikke hjælper dig med.

Hot

Ejendomsfunktionærerne skifter elpærer / lysrør i opgangen

Ordner din vandhane, hvis den drypper

Ordner dit toilet, hvis det løber

Evt. at udskifte defekte sanitetsgenstande

Sørger for varme på radiatorerne

Tager hånd om dit storskrald, når det er placeret som anvist at afdelingen

Kan give dig information om, hvad du selv må ændre i din bolig og de praktiske forhold i afdelingen i øvrigt

At rådgive dig om dine lejeforhold, husorden m.m.

I helt særlige situationer at hjælpe med praktiske, mindre opgaver for den enkelte beboer.

Not

Ejendomsfunktionærerne kan f.eks. ikke hjælpe dig med:

At skifte elpærer i din bolig

Flytte møbler eller andet privatejet bohave

At reparere personlige ejendele i din bolig

At ordne helt private gøremål som at gøre rent eller købe ind (her kan kommunen måske hjælpe)

Fast kontortid

Ejendomsfunktionærerne i Kagsgården har en fast kontortid, hvor du kan henvende dig person­ligt eller ringe til kontoret. Hvis der opstår et problem udenfor kontortiden er det muligt at læg­ge besked på kontorets telefon­svarer, og i akutte situationer udenfor normal arbejdstid er der en vagtordning, du kan kontakte. Kontaktes sådan en vagtordning uden, at der er tale om et akut problem, der kræver øjeblikkelig løsning, vil det være for egen reg­ning.

Driftslederen bag computeren

Udenfor kontortiden er ejendomsfunktionærerne i gang med deres mange opgaver. Det kan være hos en beboer, der har brug for hjælp, i gang med at vedligeholde og reparere maskiner, i færd med at fjerne ukrudt, slå græs, klippe hæk eller på et kursus, der giver dem nye færdig­heder. For driftslederen er en stor del af tiden bun­det til administrative opgaver.

Når en beboer flytter, kan arbejdet med flyttesagen nemt tage 3-5 timer. Driftslederen eller hans assistent indkalder og foretager et syn, sammen med beboeren.

Tilbage på kontoret skal driftslederen nu indhente priser, tilrettelægge og bestille håndværkere til det aftalte arbejde i boligen. En­delig skal malerens og eventuelle andre håndværkeres arbejde kontrolleres og regningerne betales og registreres i systemet.

Computeren er et uundværligt værktøj i det administra­tive arbejde. Kagsgårdens ejendomskontor har en direkte It-forbindelse til KAB.

De er ansat i Herlev Boligselskab

Alle ejendomsfunktionærer er ansat i Herlev Boligselskab (boligorganisationen).

Ejendomsfunktionærer­nes chef er Herlev Boligselskabs driftschef.

Driftschefen er ansat i KAB - Bygge- og Boligadministrations forvaltningsområde B (FOB).

Herlev Boligselskab har valgt KAB som administrator til blandt andet at stå for personaleadministration og - ledelse.

Alle ejendomsfunktionærer er ansat efter overenskomst, og alle har en fællestillidsrepræsentant.

Ejendomsfunktionærer­ne har en repræsentant siddende i Herlev Boligselskabs bestyrelse.

Ny uddannelse

I dag er det faglige niveau blandt ejendomsfunktionærer højt. Mange af de ansatte har en baggrund som håndvær­kere, og de bygger videre på deres viden og færdigheder på kurser i KAB og på AMU-centre.

I dag er det også muligt at få en særlig uddannelse, som ejendomsservicetekniker, som afsluttes med en svende­prøve ligesom andre erhvervsuddannelser. Herlev Boligselskab har løbende en lærling ansat.

Kilde bl.a.: KAB