Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på det årlige afdelingsmøde. Medlemmerne vælges for en 2 årig periode. Formanden vælges direkte på mødet. 

De andre bestyrelsesmedlemmer vælges således: 2 medlemmer på ulige år og 2 medlemmer på lige år. Her ud over vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Det er besluttet, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig efter afdelingsmødet. Bestyrelsen arbejder vederlagsfrit.

Bestyrelsen er valgt af beboerne i din afdeling, og skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er de samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer er de ansvarlige for, at aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat og gennemført. 

Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet for arbejdet i bestyrelsen. Det er her bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen indenfor rammerne af budgettet. 

Bestyrelsens arbejder endvidere bl.a. med planlægning / udvikling af forbedringer og evt. nye projekter i samarbejde med Ejendomslederen,  KAB og evt. eksterne konsulenter.

Derudover informeres bestyrelsen af Ejendomslederen om den daglige  drift og økonomi af Kagsgården.

Bestyrelsen deltager i en række møder f.eks. følgegruppemøde i forbindelse med projekter, konferencer og møder i KAB mv. Altså en lang række af møder udover det "månedtlige" møde.